АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ - ИНСТРУМЕНТ ЗА ОЦЕНКА НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ

Дата: 30 май 2019г.

Продължителност на обучението: 8 учебни часа

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Програма на семинара:

 • Тема 1 – ПРИНЦИПИ, ТЕРМИНИ И МЕТОДИ НА АНАЛИЗА НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ:
  • Същност и терминология
  • Основни потребители на информация от финансовите отчети
  • Метод на темпа на нарастване
  • Метод на верижното елиминиране
  • Общ преглед на отчетите и първоначални изводи
  • Подготовка на отчетите за анализ
  • Примери
 • Тема 2 - АНАЛИЗ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ:
  • Анализ на активите
  • Анализ на пасивите
  • Анализ на капиталовата структура
  • Примери
 • Тема 3 - АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ. ПЕЧАЛБА:
  • Анализ на приходите.
  • Анализ на разходите.
  • Печалба. Същност и видове
  • Примери
 • Тема 4 - ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИРМАТА:
  • Показатели за ликвидност и задлъжнялост:
  • Показател за обща ликвидност
  • Показател за бърза ликвидност
  • Показател за парична наличност
  • Показател за разполагаемия паричен поток
  • Показатели за обращаемост:
  • Показател за обща обращаемост на активите
  • Показател за обращаемост на оборотния капитал
  • Показател за обращаемост на продукцията
  • Показател за обращаемост на вземанията
  • Показател за обращаемост на задълженията
  • РАЗГЛЕЖДАНЕ НА КАЗУС: АНАЛИЗ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ЛИКВИДНОСТ, ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ И ОБРАЩАЕМОСТ НА АКТИВИТЕ НА НЯКОЛКО ПРИМЕРНИ ДРУЖЕСТВА (сектори „Производство”, „Търговия”, „Услуги”)
 • Тема 5 - ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИРМАТА - ПРОДЪЛЖЕНИЕ:
  • Показатели за рентабилност:
  • Показател за рентабилност на печалбата
  • Показател за рентабилност на оперативната печалба
  • Показатели за възвръщаемост:
  • Коефициент за възвръщаемост на активите
  • Коефициент за възвръщаемост на собствения капитал
  • Схема на Дю Пон
  • Критична точка.
  • РАЗГЛЕЖДАНЕ НА КАЗУС: АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЯКОЛКО ПРИМЕРНИ ДРУЖЕСТВА (сектори „Производство”, „Търговия”, „Услуги”)

Водещ курса:

Николай Вутов , финансов експерт, бизнес консултант, управлява собствена консултантска компания, занимаваща се с изследвания в икономиката, разработване на анализи, стратегии за развитие, финансови анализи, иновации в различни области на науката и техниката, разработване и управление на проекти финансирани от Фондовете на Европейския съюз. Компетенциите му са в областта на управлението на фирмата, финансовия анализ и контрол, разработването на модели за финансови анализи, контрола и анализа на финансовите потоци, анализ и оценка на инвестиционни обекти и проекти, разработването на системи за управление, контролинг системи и информационни системи за оперативен анализ, управлението на взаимооношенията с държавни и финансови институции. Г-н ВУТОВ е консултирал или управлявал проекти свързани с: Разработване на финансови анализи за инвестиционни обекти и проекти, разработване на финансово-икономически обосновки и разработване на иновационни продукти в икономиката и финансите, разработване на анализи на финансовото състояние на търговски дружества, изготвяне на финансови анализи и предоставяне на консултантски услуги по проекти по ОП „Регионално развитие” и ОП „Административен капацитет”, изработване на финансови анализи и анализи „разходи- ползи” на инвестиционни проекти, финансово консултиране на проекти в областта на водната инфраструктура, разработване на финансови анализи и стратегии за развитие на търговски дружества, икономически анализи, проектиране, планиране, контрол на икономически показатели на търговски дружества, разработване на системи за анализ и управление на финансовите показатели на търговски дружества, разработване на системи за управление и контролинг системи.

Цена: 240 лв. с ДДС

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук