Образователният проект със заглавие: "Учебна програма и предизвикателства при обучение и прилагане на финансово образование" FibiC“ предлага професионално образование на всеки потребител компетентно и самостоятелно боравене с пари.

В много европейски държави, има спешна нужда от подобряване на разбирането за парите и финансовите въпроси и за оптимизиране ежедневното боравене с тях. Затова ние предупреждаваме: „внимавайте с парите“. Такива усилия биха могли (и трябва) да бъдат интегрирани в европейска стратегия за финансово образование. Ние се изправяме пред тази задача в консорциум партньори от 5 страни DE, BG, ES, AT, BE.

Заявената цел на проекта е да се разработи учебна програма, която служи като ориентир и ориентация за образователните институции, когато те се обучават и обучават. Тя ще дефинира необходимите знания и компетенции и ще бъде формирана адаптивната целева група. Партньорите планират да разпространят учебната програма на възможно най-много доставчици на обучение и образование за възрастни през периода на времетраене на проекта.

Дългосрочната цел на проекта е да се установи учебна програма, която да служи като европейска референтна рамка. Такава референтна рамка гарантира сравнимо качество в цяла Европа. Предизвикателствата, свързани с модула, първоначално ще бъде достъпно безплатно за всички целеви групи с брой 5000 души на 6 езика. Чрез решаване на предизвикателствата потребителите получават задачи от различните подходи в други страни. Участниците ще предложат подход, базиран на инструкции и описващ учебна среда, която изправя обучаващите се с проблеми, които трябва да решават независимо и самостоятелно. С този метод искаме да противодействаме на знанието без приложение или контекст, свързан с реалността.

Модулите, които учебната програма включва, предполага обучаваните да се справят с проблеми от реалния живот, което им дава възможност да анализират и преструктурират своето разбиране за парите.

За постигане на целите на проекта ща бъде разработен, достъпен, многоезичен за широката публика уебсайт - Let’s talk about money .

Проектът се осъществява чрез инструмента Erasmus+ на Европейския съюз Този проект се финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Единствено авторът носи отговорност за съдържанието на тази публикация; Комисията не носи отговорност за продължаване на използването на информацията, съдържаща се в нея.