Национална оценка на риска от изпиране на пари (НОР) – изисквания и срокове свързани с банковите /финансовите институции. Изготвяне и актуализиране на вътрешни правила.

/на 21 август 2020г. изтича крайният срок за изготвяне и приемане на Вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП)/

Продължителност на обучението: от 9:30 до 13:30ч.

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ (с опция за присъствие в зала на МБИ по желание на участника и в зависимост от действащите към момента законови разпоредби по отношение на събирането на хора на едно място, като ще бъдат взети всички законово установени противоепидемични мерки)

Програма на семинара:

 • 09.30 – 11.25 Първи панел:
 • - Национална оценка на риска от изпиране на пари (НОР) – приемане и съдържание. Степени на риск и рискови фактори;
 • - Банките, финансовите институции и тяхната дейност във връзка с НОР;
 • - Особености в НОР, касаещи банките и финансовите институции;
 • - Типологии и индикатори за изпиране на пари;
 • - Сравнителни аспекти между НОР и Наднационалната оценка на риска;
 • - НОР и финансирането на тероризма – рискови сектори за Република България;
 • - Последните промени в нормативната база, в резултат от имплементирането на 5-та Директива за мерките срещу изпиране на пари и предстоящите промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) в резултат от транспонирането на 6-та Директива за мерките срещу изпиране на пари.
 • 11.25 – 11.40 Кафе-пауза:
 • - Методологии за изготвяне на вътрешни правила съобразени с индивидуалната оценка на риска при задължените лица;
 • - Възможни начини и подходи при определяне на критерии за разпознаване на съмнителните операции и клиенти, които следва да се заложат във вътрешните правила;
 • - Промени в правилата касаещи идентификацията на действителните собственици;
 • - Техники за установяване и разкриване на скрити действителни собственици;
 • - Нови моменти в изискванията по отношение на разширените комплексни проверки;
 • - Особености при дистанционната идентификация на клиенти;
 • - Изграждане на вътрешна система за оценка на риска и определяне на рисковия профил на клиентите;
 • - Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта.
 • Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

  Водещ курса:

  Иван Кавръков, юрист, управител и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП). Иван Кавръков придобива опита си в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, чрез работата си близо, пет години, като експерт в звеното за контрол над задължените лица в Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавната агенция „Национална сигурност“, където се занимава с упражняване на контрол по прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и правилника за прилагането му, и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) от страна на задължените по ЗМИП лица. В рамките на заеманата длъжност извършва над 100 проверки на място на различни групи задължени лица по ЗМИП, съставя и връчва редица констативни протоколи, актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления. В резултат на извършените проверки, участва в съдебни производства, извършва над 1 000 проверки по документи на поднадзорните лица, изготвя значителен брой указания за отстраняване на установените несъответствия на проверените документи с нормативните изисквания, както и извършва контрол за законосъобразност и обоснованост върху съставяните от други служители в звеното документи. Наред с това, дава множество писмени становища по приложението на ЗМИП и Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП), както и отговори на запитвания от задължени лица, отнасящи се до практическото приложение на закона и правилника за прилагането му. По време на работата си в Дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС участва като основен лектор в над 30 обучения на задължени по ЗМИП лица от почти всички категории по отношение на практическото приложение на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ, както и по отношение на международната правна рамка и международните стандарти на FATF в сферата на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Участва с презентации в международни семинари, организирани по международни проекти. Взема участие в семинара, организиран от Европейската Комисия, по изготвяне на Наднационална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм на ниво Европейски съюз. Обучен и сертифициран оценител на Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа за оценка на държавите членки на Комитета по прилагането на международните стандарти на FATF за превенция и противодействие на изпирането на пари, финансирането на тероризма и пролиферацията. Притежава редица сертификати и удостоверения за успешно преминати курсове и обучения в различни сфери. Иван Кавръков е един от основните съставители на текста на новия ЗМИП, като е бил член на няколко междуинституционални работни групи имащи за цел изготвянето на новия ЗМИП за въвеждане и прилагане на Четвъртата директива на ЕС за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Иван Кавръков е бил и външен хоноруван експерт по съвместен проект на Съвета на Европа и Европейския съюз, в рамките на който извършва цялостна експертна оценка на законодателството на Република Киргизстан в областта на превенцията на изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма. Бил е и юрисконсулт в частния сектор.

  Пламен Георгиев, юрисконсулт в специализирано търговско дружество АЛСАС, експерт по прилагане на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Притежава значителен опит в материята, предвид дейността му като юрист при различни задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица. Със задълбочени интереси и познания в областта на сравнително-правните изследвания при прилагане на мерките срещу изпирането на пари, както и в областта на организирането на нормативната уредба относно превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма в национален и международен мащаб.

  Такса за участие без ДДС: 200 лева за един участник. При трима и повече участници от една банка/институция таксата за участие е 190 лева. Върху посочените такси следва да бъде начислен ДДС.

  Максимален брой участници в семинара – 25.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук