Сертифициран, практически семинар:

Очаквани последици от отпадането на мораториума

Продължителност на обучението: 1 ден /8 учебни часа/

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

 • Просрочените вземания на банките в контекста на макроикономическата среда в България. Аспекти на промените в общата задлъжнялост между икономическите субекти.
 • Въпроси и обсъждане
 • Характерология на банковия проблемен кредит:
 • Първични причини за възникване: Неравновесия и флуктуации в паричните потоци /приходи и доходи/ на кредитополучателите. Отсъствие на достатъчна и консистентна икономическа информация още в разрешителния процес. Промени в макроикономическата среда и регулации в сектора;
 • Мониторинг върху процеса на възникване и развитие на проблемен кредит. Ранно диагностициране на причините и начално търсене на решение. Прогноза за събираемостта. Разработване на варианти за действие;
 • Възможности за оздравяване: рефинансиране, предоговаряне и преструктуриране. Проблемът с полизадлъжнялостта;
 • Формиране на устойчиво просрочие, възникване на казус и избор на стратегия за действие.
 • Въпроси и обсъждане
 • Удовлетворение чрез съдебно изпълнение или извънсъдебно договаряне (възможности и обструкции). Пазарна конюнктура и реализация на обезпечения. Положителни страни в придобиването на активи:
 • Придобиване на подценени нива - краткосрочни предимства;
 • Придобиване на надценени нива - комплексни ефекти.
 • Въпроси и обсъждане
 • Превенция срещу риска от несъбираемост. Факторинг на банкови вземания. Цесии.
 • Въпроси и обсъждане
 • Промени в лихвените нива и отражението им върху просрочените вземания. Психология на поведението на нередовния длъжник – промени, мотиви и кооперативни възможности за оздравяване на просрочие.
 • Въпроси и обсъждане
 • Нови акценти при проблемните вземания. Отражението на КОВИД-19 – мораториум, отсрочване, ефекти и тенденции: коментар и дискусия.
 • Заключителна част: обобщение на положителния опит. Изводи.
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Водещ курса:

  Андрей Пресолски, директор на дирекция „Анализ и управление на класифицираните експозиции“, Тексим Банк

  Такса за участие с ДДС: 210 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук