На 18.04.2024 г.от 14:00 ч. АПИС организира уеб презентация на информационните модули „АМЛ Асистент“ (съвм. разработка с Ernst & Young Law Partnership), „Лицата на властта“ и „Санкционни списъци“, в които можете да намерите полезна и изчерпателна информация във връзка с приетите изменения и допълнения в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Желаещите да участват в уебинара, е необходимо да се регистрират тук: https://events.apis.bg/default.aspx?sid=322&dcode=998&utm_source=emailmarketing&utm_medium=email&utm_campaign=___________2024__t2&utm_content=2024-03-29

За допълнителна информация можете да потърсите обслужващия Ви търговец или да се обадите в офиса на Апис на тел.: 02/9804827 и 02/9239800, както и да ни пишете на e-mail: office@apis.bg.

„Лицата на властта“

Информационен продукт за политическите и публичните личности у нас

Иновативната софтуерна разработка на АПИС „Лицата на властта“ няма аналог на българския информационен пазар. Системата съдържа данни за:

• видните политически личности в Република България – по смисъла на чл. 36, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);

• лицата, заемащи висши публични длъжности – по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ);

• „свързаните лица“ – лицата, свързани с горните две категории лица, като информацията за свързаността се извлича от декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ и от данните в Търговски регистър за действителните собственици.

Информацията в продукта е организирана по категории на длъжностите, съгласно ЗМИП и ЗПКОНПИ, институциите и заеманата длъжност с цел да се провери участието на дадено лице в обхвата на единия или на двата закона. Системата предоставя функционалност за търсене по имена на лицата или техни идентификационни данни: ЕГН за физическите или ЕИК/БУЛСТАТ за юридическите лица. Данните са базирани на официалните публични източници като ежегодните декларации на лицата, заемащи висши публични длъжности; укази, решения и други актове относно назначаване и/или освобождаване от длъжност, публикувани в „Държавен вестник“; Търговски регистър и Регистър БУЛСТАТ; сайтове на държавни институции относно биографичните данни за лицата. Резултатът от направената информационна справка за физическо лице се представя чрез досие на лицето – биографични данни, заемани длъжности и имуществено състояние, съгласно декларациите по ЗПКОМПИ от 2017 г. насам, вписани промени в „Държавен вестник“ за същия период. Резултатът от информационната справка за юридическо лице по ЕИК на търговско дружество се представя чрез досие на фирмата, което съдържа участията на видни политически или публични личности в собствеността и/или управлението на дружеството чрез автоматизирано търсене в информационната система „АПИС Регистър+“. Участието на свързани лица с видни политически или публични личности в собствеността и/или управлението на дадено търговско дружество се установява въз основа на данни от декларациите по ЗПКОНПИ и Търговския регистър.

АПИС разработи специална функционалност - API „Лицата на властта“, за интегриране на данните от продукта „Лицата на властта“ чрез приложно-програмен интерфейс (API – Application Programing Interface) със съществуващите вътрешни системи на потребителите. „Лицата на властта“ е модул от базовата информационна система „АПИС Регистър +“ и съвместното им ползване разширява възможността за събиране на изчерпателна информация за лицата чрез тяхното фирмено досие, свързаните лица и др. Повече информация за продуктите на АПИС можете да видите на: www.apis.bg, както и да ни пишете на: office@apis.bg