Управление на проблемни кредити: ПОЛОЖИТЕЛЕН ОПИТ И ПРОБЛЕМИ В ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ

27 март 2019г.

Продължителност на обучението: 1 ден /8 учебни часа/

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Програма на семинара:

ПЪРВА ЧАСТ

 • Аспекти на промените в общата задлъжнялост между икономическите субекти. Дискусия
 • Характерология на банковия проблемен кредит:
 • Първични причини за възникване: Неравновесия и флуктуации в паричните потоци /приходи и доходи/ на кредитополучателите. Отсъствие на достатъчна и консистентна икономическа информация още в разрешителния процес. Промени в макроикономическата среда и регулации в сектора;
 • Мониторинг върху процеса на възникване и развитие на проблемен кредит. Ранно диагностициране на причините и начално търсене на решение. Прогноза за събираемостта. Разработване на варианти за действие;
 • Възможности за оздравяване: рефинансиране, предоговаряне и преструктуриране. Проблемът с полизадлъжнялостта;
 • Формиране на устойчиво просрочие, възникване на казус и избор на стратегия за действие.
 • Дискусия
 • Удовлетворение чрез съдебно изпълнение или извънсъдебно договаряне (възможности и обструкции).
 • Пазарна конюнктура и реализация на обезпечения. Положителни страни в придобиването на активи:
  • Придобиване на подценени нива - краткосрочни предимства;
  • Придобиване на надценени нива - комплексни ефекти.
  • Дискусия

ВТОРА ЧАСТ

 • Пределно операционализиране на риска от несъбираемост. Факторинг на банкови вземания. Цесии.
 • Промени в лихвените нива и отражението им върху просрочените вземания. Психология на поведението на нередовния длъжник – промени, мотиви и кооперативни възможности за оздравяване на просрочие.
 • Казуси по проблемни вземания: постановка, коментар и дискусия.
 • Заключителна част: обобщение на положителния опит. Изводи.
 • Дискусия

Водещ курса:

Андрей Пресолски, Директор, дирекция „Анализ и управление на класифицираните експозиции“, ТЕКСИМ БАНК

Цена: 276 лв. с ДДС

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук