29 ноември 2019г. – Промени в Наредба №18 на БНБ (обнародвана в ДВ, бр. 80 от 11.10.2019г.) и Стандартите за разпознаване на български банкноти и разменни монети (в сила от 16.10.2019г.)

Промени в Наредба №18 на БНБ (обнародвана в ДВ, бр. 80 от 11.10.2019г.) и Стандартите за разпознаване на български банкноти […]

28 ноември 2019г. – Ипотечното кредитиране: Обезпечения по договори за банков кредит. Способи за защита на страните по кредитното правоотношение

28 ноември 2019г. – Ипотечното кредитиране: Обезпечения по договори за банков кредит. Способи за защита на страните по кредитното правоотношение […]

26 ноември 2019г. – Финансов анализ и кредитни рискове на търговски дружества при кризисни ситуации /практически курс/

26 ноември 2019г. – Финансов анализ и кредитни рискове на търговски дружества при кризисни ситуации /практически курс/ Продължителност на обучението: […]

13 ноември 2019г. – Счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО на оперативен и финансов лизинг

Счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО на оперативен и финансов лизинг /при лизингополучатели и лизингодатели, прилагащи МСС/ Продължителност на […]

28 октомври 2019г. – Практически проблеми при сключването, изпълнението и прекратяването на договор за потребителски кредит по ЗКНИП и ЗПК

28 октомври 2019г. – Практически проблеми при сключването, изпълнението и прекратяването на договор за потребителски кредит по ЗКНИП и ЗПК […]