ПРИКЛЮЧЕН – 15 март 2023 г. – ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ ПРИ ДОГОВОРА ЗА ЛИЗИНГ. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ ПРИ ДОГОВОРА ЗА ЛИЗИНГ. ПРАВНА СЪЩНОСТ НА ВСТЪПИТЕЛНАТА ВНОСКА ПО ДОГОВОРА ЗА ЛИЗИНГ. ДОГОВОР ЗА ОБРАТЕН ЛИЗИНГ И СУБЛИЗИНГ. СЪДЕБНА ПРАКТИКА.

Сертифицирано обучение ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 1/2 ден Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА […]

ПРИКЛЮЧЕН – 21 февруари 2023 г. – Европейски норми и изисквания към бизнеса – връзка с ESG (екологични, социални и управленски) подходите.

/С цел да отговорим в максимална степен на Вашите очаквания Ви каним предварително да изпратите въпроси, които желаете да бъдат […]

ПРЕДСТОЯЩ – 7 март 2023 г. – Промените в трудовото законодателство през 2022 г. и предстоящи изменения през 2023 г.

Сертифицирано обучение Продължителност на обучението: 1/2 ден Начало 09:30 ч. Място на провеждане: Онлайн чрез виртуална класна стая Програма: 1. […]

ПРИКЛЮЧЕН – 14-19 декември 2022 г. – Специализирано и сертифиращо обучение за лица, предлагащи финансови инструменти, в съответствие с разпоредбите на чл.70 и във връзка с чл. 65 и чл. 66 от Наредба 38 на Комисия за финансов надзор от 21.05.2020 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Изцяло НОВО съдържание!!! ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Дата: КОМБИНИРАНО: СИНХРОННО (чрез виртуална класна стая) два дни по 6 учебни часа […]

ПРИКЛЮЧЕН – 30 ноември 2022 г. – Практически въпроси, свързани с прилагането на мерките срещу изпирането на пари във връзка с изпълнението на изискванията на нормативната база в областта.

Сертифициран семинар ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 5 учебни часа Начало 09:00 ч. Място на провеждане: Онлайн чрез […]

ПРИКЛЮЧЕН – 9 декември 2022г. – АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ. УЧРЕДЯВАНЕ НА ЗАЛОЗИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪРХУ ЗАЛОЖЕНО ПО ЗОЗ ИМУЩЕСТВО. /ВКЛ. ПРАВИЛАТА, КОИТО ЩЕ ВЛЯЗАТ В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2023 Г./

Сертифициран семинар ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 1 ден Начало 09:30 ч. Място на провеждане: Онлайн чрез виртуална […]