ПРИКЛЮЧЕН – 25 юни 2021г. – ПОЛОЖИТЕЛЕН ОПИТ И ПРОБЛЕМИ В ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ.

Сертифициран, практически семинар: Очаквани последици от отпадането на мораториума Продължителност на обучението: 1 ден /8 учебни часа/ Начало 09:30 ч. […]

ПРИКЛЮЧЕН – 30 юни 2021г. – Ипотечно кредитиране. Обезпечения на кредитни правоотношения. Практически проблеми относно предсрочна изискуемост на вземания по кредитни правоотношения

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 6 учебни часа Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ […]

ПРИКЛЮЧЕН- 24 юни 2021г. – Нови предизвикателства и тенденции в областта на превенцията на изпирането на пари и финансиране на тероризма в банковия сектор.

Сертифициран обучителен уебинар: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 6 учебни часа Начало 09:00 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ […]

ПРИКЛЮЧЕН – 16-21 юни 2021 г. – Специализирано и сертифиращо обучение за лица, предлагащи финансови инструменти, в съответсвие с разпоредбите на чл.70 и във връзка с чл. 65 и чл. 66 от Наредба 38 на Комисия за финансов надзор от 21.05.2020 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

КОМБИНИРАНО: СИНХРОННО по 6 учебни часа на 17 и 18 юни 2021г. (чрез виртуална класна стая) и АСИНХРОННО самоподготовка в […]

ПРИКЛЮЧЕН – 13 май 2021г. – Електронна идентификация. Проверка и удостоверяване на самоличност на потребители при предоставяне на услуги от разстояние.

Електронна идентификация. Проверка и удостоверяване на самоличност на потребители при предоставяне на услуги от разстояние. Сертифициран уебинар: Продължителност на обучението: […]

ПРИКЛЮЧЕН – 10-11 май 2021г. – ОТЛОЖЕН – Валутни и лихвени деривативи: Стратегии, оценяване и осчетоводяване.

Валутни и лихвени деривативи: Стратегии, оценяване и осчетоводяване. Сертифициран уебинар: Продължителност на обучението: 2*4 учебни часа Начало 09:30 ч. Място […]

ПРИКЛЮЧЕН – 29 март 2021г. – Дейност на банките в противодействие изпирането на пари съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари /практически и теоретични измерения/

Дейност на банките в противодействие изпирането на пари съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари /практически и теоретични измерения/ […]

ПРИКЛЮЧЕН – 26 март 2021г. – Практически онлайн семинар относно разпоредбите на приетата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на БНБ за организацията и управлението на рисковете в банките

Практически онлайн семинар относно разпоредбите на приетата Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 на БНБ за организацията и […]