ПРИКЛЮЧЕН – 24 ноември 2023г. – Защита при процесуално незаконосъобразно изпълнение. Обжалване на разпределението.

/актуална съдебна практика/ Сертифициран семинар Продължителност на обучението:1 ден /8 учебни часа/ Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ПРИСЪСТВЕНО В […]

ПРИКЛЮЧЕН – 23 октомври 2023г. – Ипотечно кредитиране. Обезпечения на кредитни правоотношения. Практически проблеми относно предсрочна изискуемост на вземания по кредитни правоотношения.

/актуална съдебна практика/ Сертифициран семинар Продължителност на обучението:6 учебни часа Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ПРИСЪСТВЕНО В ЗАЛА в […]

ПРИКЛЮЧЕН – 3-8 ноември 2023 г. – Специализирано и сертифиращо обучение за лица, предлагащи финансови инструменти, в съответствие с разпоредбите на чл.70 и във връзка с чл. 65 и чл. 66 от Наредба 38 на Комисия за финансов надзор от 21.05.2020 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЕЖЕГОДНО СЕРТИФИЦИРАНЕ! Обучението ще приключи с тест с оглед извършване на оценка по чл.70 във връзка с чл.71 от […]

ПРИКЛЮЧЕН – 29 септември 2023 година – Практически въпроси и решения свързани с комплексната проверка на клиенти – организации с нестопанска цел (ОНЦ) във връзка с приетото от БНБ решение за прилагане на Насоки EBA/GL/2023/03 (в сила отот 3 ноември 2023 г.)

/С цел да отговорим в максимална степен на Вашите очаквания Ви каним предварително да изпратите въпроси и казуси, които желаете […]

ПРИКЛЮЧЕН – 21 септември 2023 г. – Оперативна устойчивост на цифровите технологии във финансовите услуги. ML/FT рискове при платежните институции.

На 27 декември 2022 година Европейският съюз прие акт за цялостна оперативна устойчивост на цифровите технологии във финансовия сектор ( […]

ОТЛОЖЕН – 12 септември 2023г. – Нови тълкувателни решения, свързани с изпълнителното производство по ГПК.

Сертифициран семинар: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 1 ден Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА […]